ReadyPlanet.com


แผนพัฒนาการเมือง


เรียนทุกท่านที่รักบ้านเมือง 

ดิฉันขอเสนอแผนพัฒนาการเมือง ของ ประเทศเรา       เผื่อ จะใช้ประโยชน์ได้คะ 

พท.พญ.กมลพรรณ์   ชีวพันธ์ศรี  kamolpar@yahoo.com  081- 2980284  Fax 027637722

 

สภาพปัญหา

เป้าหมาย  

 ยุทธวิธี/ โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

 

ประชาชนไม่รู้จักรักษาสิทธิ หรือไม่รู้หน้าที่ และไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตย

ให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

 

1 ตั้งคณะกรรมการ  ฝ่ายเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์  เรื่องสิทธิหน้าที่     การปกครองระบอบประชาธิปไตย   การมีส่วนร่วม     ผ่านสื่อทุกสื่อ 

 ผ่านทางโรงเรียน  สถานศึกษา  หน่วยงานรัฐ และเอกชน  ในระบบ  และ  นอกระบบ  ผ่านสื่อทุกชนิด  ใบปลิว  แผ่นพับ  โปสเตอร์  สิ่งพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ   ผ่านสื่อทุกสื่อ   ฯลฯ   

2  กำหนดให้ มีสื่อของ ภาคประชาชน   

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการปกครอง

ประชาชนไม่เข้มแข็ง

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

ทั้งการกำหนดนโยบาย

การออกกฎหมาย 

สร้างเครือข่ายประชาชนให้เข้มแข็ง

 

1 การจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองระดับภาคเพื่อจัดตั้งและสนับสนุน การตั้งสมัชชาประชาชน (สภาประชาชน) ระดับภาค   และระดับจังหวัด ท้องถิ่น   เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง นโยบาย  กฎหมาย  ที่สำคัญๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆ  กระจายสู่ประชาชนเพื่อ รู้ข้อมูลนโยบาย และเสนอแนะ ทักท้วง ร้องขอสภาพัฒนากากรเมือง

2 ตั้งสภาเยาวชนประจำ ตำบล หรือท้องถิ่น  หรือให้เยาวชน รวมกับสภาองค์กรชุมชน

3 ตั้งสภาประชาชนประจำตำบล ( หรือ สภาองค์กรชุมชนทุกพื้นที่  แล้วแต่จะเรียกชื่อ  ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม )  ต้นแบบจังหวัดละ  2 แห่ง/  1 ปี  เป็น   อย่างน้อย  มีการประกวดแข่งขันให้รางวัลทั้งประเทศ

 4 สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนทุกวิชาชีพ  ทุกภาคส่วน    ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเงา และ สนับสนุนการเกิดกลุ่มของประชาชนในกลุ่มปัญหาต่างๆ เช่น  หนี้สิน  การศึกษา  ที่ทำกิน  เขื่อน ฯลฯ

5 ตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วม และประเมินผล   ประสานงาน  หรือให้สำนักงานสภาพัฒนาการการเมือง  ทำหน้าที่    เพื่อส่งหนังสือแจ้ง ให้หน่วยงานรัฐทุกองค์กร  จัดทำและเสนอแผนการบริหารแบบประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล   ทั้งกับข้าราชการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาใช้บริการ นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา  โดยมีการประเมิน   และเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้     รวมทั้งมีผลต่อการพิจารณา โบนัส

 

ประชาชนไม่สามารถ พึ่ง

ตนเองได้ ยัง        ต้องพึ่งพานักการเมือง และ ผู้แทน หรือนายทุน

ความอ่อนแอ และยากจน   ความไม่เท่าทัน ของประชาชน

ระบบการศึกษามีปัญหาไม่ตอบโจทก์ ของแผ่นดิน 

ไม่มีการปลูกฝังความรักชาติ  ไม่สร้างระบบการคิดเป็น  (บางส่วนทำแล้วแต่ช้ามากไม่ทันการณ์)

ประชาชนพึ่งตนเองได้

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และมีความสมารถในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพานักการเมือง นายทุน

 1 การปรับปรุงระบบการศึกษา ให้ประชาชนฉลาดในการประกอบอาชีพ  และรู้เท่าทันนักการเมือง และสามารถยืนบนขาตนเองได้

2 จัดให้มีวรรณกรรมปลูกฝังความรักชาติ  ความเสียสละ   สังคมเอื้อเฟือเผือแผ่  ตั้งแต่ เด็ก

3  สถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกฝังความรักชาติ รักประชาชน  รักแผ่นดิน เสียสละ

4 เปิดรับฟังความคิดเห็นระบบการศึกษาอย่างไรที่จะตอบโจทก์ ของแผ่นดิน  เช่นการปลูกฝังความรักชาติ  ความสามารถในการประกอบอาชีพ

 

5 สร้างกระแสความรักชาติ และสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 ให้แผนพัฒนาการเมือง    เป็นวาระแห่งชาติ

 

ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กให้พึ่งตนเองไม่ได้  คิดไม่เป็น  ส่งเสริมการเห็นแก่ตัวมากกว่า ส่วนรวม

 

ตั้งคณะกรรมการจริยะธรรม   หรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว คือศูนย์คุณธรรม   เพื่อ ปลูกฝังความรักชาติ  เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่    จิตสาธารณะ  รักประชาชน 

แก่ประชาชน  และเยาวชน

 

สื่อมวลชน เน้นการให้องค์ความรู้  ประชาธิปไตย การปลูกฝังความรักชาติ การเสียสละ   การยกย่องคนดีมากกว่าคนมีเงิน    และการชี้นำประชาชนในแนวที่ถูกต้องมีคุณธรรม และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมากกว่าชี้นำวัฒนธรรมตะวันตก

 

ผู้แทนส่วนใหญ่คือนายทุน นักเลง    ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น    

พรรคการเมือง ยังเป็นของชนชั้นปกครอง นายทุน ผู้มีอิทธิพล  นักเลง

 

ผู้แทนเป็นคนดี มีคุณธรรม และคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  จัดทำฐานข้อมูล  และการ ให้ข้อมูล  ประชาชนให้รู้จักผู้แทน  ประวัติ ความเป็นมา ผลงาน  ที่ตนจะเลือก ผ่านสภาองค์ กรชุมชน สมัชชาประชาชน

 

2  มีคณะกรรมการ ติดตามแก้ไข รับฟังความคิดเห็น กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายเลือกตั้ง     และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้ง   เพื่อให้เกิด  การเลือกตั้งทีได้คนดีมีคุณภาพ    ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การเลือกตั้ง     เช่น การให้ใบแดงตลอดชีพ  ใช้งบประมาณน้อยๆ ในการเลือกตั้งหาเสียง 

          แก้ไขให้เสร็จใน  3  เดือน   

3  แก้ไข กฎหมายพรรคการเมือง  และ เกณฑ์ที่มาของ  สส.  สว.  อบต.  ผู้ว่า     มีการตรวจสอบถ่วงดุล  การปลดออกโดยสภาประชาชน             

    ระยะยาวแก้ไขเกณฑ์การถอดถอนนักการเมือง    ข้าราชการ ตัวแทนองค์กรอิสระ    ต่างๆ   โดยไม่ต้องผ่าน สส. สว. ปปช.

โดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น หรือคณะกรรมการการมีส่วนร่วม

4 มีที่ปรึกษากฎหมายประจำจังหวัดให้เชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชน   และสิ่งที่มีอยู่ในจังหวัด เช่นอัยการจังหวัด   หรือหน่วยงานยุติธรรมอื่นๆ

5  มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณธรรม  จริยธรรม  นักการเมือง  มีสื่อของตนเองในการให้ประชาชนส่งข้อมูลนักการเมือง  หรือทุจริต  คอรัปชั่น

6  ตั้งโรงเรียนฝึกอบรมผู้นำ ทางการเมือง      blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.