ReadyPlanet.com


ชี้แจงเรื่องการจัดระบบบอร์ด


ขออภัยกับคนที่ใช้บอร์ดของเครือข่าย ฯ เนื่องจากมีการจัดเรียงกระทู้ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการใช่งานและไม่เป็นปัญหาในการจัดการระบบ จึงทำให้กระทู้ที่เคยนำขึ้นไว้หายไป เพราะไปเรียงอยู่หลังกระทู้อื่นตามหมายเลข

ทำความเข้าใจ
กระทู้จะทำการเรียงอันดับจากหมายเลขกระทู้มีค่ามากสุดไปหาน้อยที่สุด หรือกระทู้ล่าสุดจะอยู่ข้างบนนั่นเอง

ที่ผ่านมามีการบล็อคกระทู้เพื่อเอาไว้พิจารณาก่อนการนำขึ้นใช้งานเพื่อป้องกันกระทู้ที่ไร้สาระ หรือกระทู้ที่ไม่สมควร ดังนั้นจึงทำให้มีกระทู้ที่เก่าค้าง ซึ่งเมื่อตั้งขึ้นมาใช้งานก็จะเรียงตามลำดับจึงไม่อยู่ในอันดับต้น ๆ จึงได้มีคลาสของกระทู้เพื่อที่จะได้ให้กระทู้ที่มีค่าน้อยกว่า(กระทู้เก่า แต่มีสาระ,ประเด็นเรื่องสำคัญหรือมีกระทู้อื่น ๆ ตั้งขึ้นมาทับถม) ได้ขึ้นอยู่อันดับ 1 2 3 ตลอด แต่พอนานไปคลาสที่ใช้ในการนำกระทู้เก่าที่มีความสำคัญขึ้นมาอันดับต้น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นปัญหาตอนเซตกระทู้ใหม่ เมือทำกับจัดระบบใหม่ให้เข้าที่ ก็จะมีกระทู้บางส่วนหายไปเรียงอยู่ด้านหลังหรือเรียงอยู่ ไกล ๆ ตามหมายเลขทำให้หาไม่เจอหรือยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่เคยโพสเอาไว้

จึงอยากขอฝากไปยังคนที่หมออนุญาติให้เข้าไปในระบบ อย่าเซตกระทู้เก่าขึ้นมามาก ถ้าเห็นว่ามีข้อมูลสำคัญให้ทำการก็อปปี้กระทู้แล้วก็นำไปโพสใหม่เลย เพราะไม่งั้นก็ต้องรีเซตกันหลายชั้น อย่างครั้งล่าสุดต้องรีเซตแต่ละกระทู้ถึง 30 ครั้ง และก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กว่ากระทู้จะขึ้นอ้นดับหนึ่ง ไม่งั้นกระทู้ที่มาใหม่ก็จะอยู่ที่ 0 มันเลยไม่อยุ่หน้าเว็บ เลยทำให้ไม่เห็นกระทู้

แต่ช่วงนี้เห็นหมอบอกว่าไม่ได้บล็อคนะ ใครโพสล่าสุดก็ขึ้นอันดับแรกเลย เพราะแก้ไขให้แล้ว


ผู้ตั้งกระทู้ หวัง(ว่าจะ)ดีขึ้น :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP : 124.120.168.166


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1180803)
หน้า ๗
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บรรดาการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือเมื่อมีปัญหาว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธาน ผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
โดยวิธีลงคะแนนลับจำนวนห้าคน เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่ง
ได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจำนวนสองคน เป็นตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
บัดนี้ ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดได้ประชุมใหญ่เพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยได้
ดำเนินการเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนี้
ประกอบด้วย
๑. นายปัญญา ถนอมรอด เป็นประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
๒. นายอักขราทร จุฬารัตน เป็นรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด
๓. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
๔. นายสมชาย พงษธา เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
๕. นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
๖. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
หน้า ๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๗. นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
๘. นายจรัญ หัตถกรรม เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
๙. นายวิชัย ชื่นชมพูนุท เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปัญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้แสดงความคิดเห็น เครือข่ายผู้สนับสนุนคุณหมอกมลพรรณ วันที่ตอบ 0000-00-00 00:00:00 IP : 125.25.72.163


ความคิดเห็นที่ 2 (1180805)
หน้า ๘๓
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และการเข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งข้อกำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์คณะ
ในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาระเบียบและ
ความเรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและการเข้าฟังการไต่สวนของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สื่อมวลชน” หมายความว่า เจ้าของ หรือบรรณาธิการ หรือผู้แทนของหนังสือพิมพ์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
การเข้ามาในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๔ บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
หรือห้องพิจารณา ต้องแต่งกายให้สุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทำการอื่นใด
อันก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือห้อง
พิจารณา
ข้อ ๕ บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อมาติดต่อราชการและหมดภารกิจที่ต้องปฏิบัติแล้ว ให้ออกไปจากที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
หน้า ๘๔
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ข้อ ๖ ห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้ามาในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ถ้ามีอาวุธติดตัวมาจะต้องเก็บหรือฝากไว้ที่อื่นเสียก่อนที่จะเข้ามาในที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เว้นแต่เจ้าพนักงานตำรวจที่ได้รับอนุญาตจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๗ ห้องพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญย่อมเป็นที่เคารพ ผู้เข้าไปต้องประพฤติตน
ให้เรียบร้อยและมีสัมมาคารวะและอยู่ในบริเวณที่จัดไว้
หมวด ๒
การเข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ต้องนำบัตรประจำตัว
ประชาชนมาแลกบัตรเข้าฟังการไต่สวน และให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดที่
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดไว้
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและออกบัตร
อนุญาตให้ตามที่เห็นสมควรและบัตรอนุญาตนี้ ให้ใช้ได้เฉพาะวันที่มีการไต่สวนของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
ข้อ ๙ ผู้แทนสื่อมวลชนใดประสงค์จะเข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ให้ทำ
เป็นหนังสือโดยระบุเลขเรื่องพิจารณา ชื่อเรื่องพิจารณา วันเวลาที่นัดพิจารณา และระบุชื่อ ชื่อสกุล
ของผู้แทนที่จะเข้าฟังการไต่สวนนั้น
เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้แทนดังกล่าวรับบัตรอนุญาตเข้าฟังการไต่สวนของ
สื่อมวลชนโดยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาออกบัตร
อนุญาต และลงลายมือชื่อในสมุดที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดไว้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใด หรือคณะบุคคลใด ขอเข้าฟังการไต่สวน
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษานั้น ให้เลขาธิการสำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแสดงกิริยาไม่เรียบร้อย
หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนหรือขัดขวางการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ทั้งต้อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดด้วย
หน้า ๘๕
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ข้อ ๑๒ บัตรอนุญาตตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจะสั่งถอนเสียเมื่อใดก็ได้
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้นำสัตว์ เครื่องมือสื่อสาร วัตถุ หรือสิ่งของที่น่าจะเป็นอันตราย หรือก่อ
ความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลเข้ามาในห้องพิจารณา
ข้อ ๑๔ การถ่ายภาพ การถ่ายทำภาพยนตร์ การบันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทำอย่างอื่น
ในทำนองเดียวกันในการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แต่ต้องระมัดระวังมิให้เป็นที่เสื่อมเสีย หรือกระทบกระเทือน
ต่อการพิจารณาคดี หรือต่อคู่กรณีหรือบุคคลใด
ข้อ ๑๕ การถ่ายภาพ การถ่ายทำภาพยนตร์ การบันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทำอย่างอื่น
ในทำนองเดียวกันในบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและในห้องพิจารณาก่อนหรือหลัง
การไต่สวนและการพิจารณาพิพากษา ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปัญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้แสดงความคิดเห็น เครือข่ายผู้สนับสนุนคุณหมอกมลพรรณ วันที่ตอบ 0000-00-00 00:00:00 IP : 125.25.72.163


ความคิดเห็นที่ 3 (1180806)
ดูรูปวันที่มีการยื่นคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ที่
http://www.parentsiam.com/th/news/news_view00004.htm
ผู้แสดงความคิดเห็น เครือข่ายผู้สนับสนุนคุณหมอกมลพรรณ วันที่ตอบ 0000-00-00 00:00:00 IP : 125.25.72.163[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.