ReadyPlanet.com


แบบสอบถาม


แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ


ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของนักเรียน

1. ประเภทโรงเรียน
( ) รัฐบาล ( ) เอกชน

2. ระดับชั้นที่เรียน : มัธยมศึกษา
( ) ปีที่ 1 ( ) ปีที่ 2 ( ) ปีที่ 3
( ) ปีที่ 4 ( ) ปีที่ 5 ( ) ปีที่ 6

3. เรียงลำดับวิชาที่ไม่ชอบเรียนมากที่สุดตามระดับคะแนน 1 ถึง 5 โดยให้ 5 คะแนน สำหรับวิชาที่ไม่ชอบเรียนมากที่สุด และ 1 คะแนน สำหรับวิชาที่ไม่ชอบเรียนน้อยที่สุด
( ) ภาษาไทย ( ) สังคมศึกษา ( ) ศาสนา ( ) ประวัติศาสตร์ ( ) ภูมิศาสตร์
( ) ศิลป นาฎศิลป์ ดนตรี ( ) คณิตศาสตร์
( ) ภาษาอังกฤษ ( ) วิทยาศาสตร์ ( )ชีวะ ( ) เคมี ( )ฟิสิคซ์
( ) คอมพิวเตอร์


ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นของนักเรียน
กรุณาใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของนักเรียน

ประเด็น ระดับความคิดเห็น รายละเอียดเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
มาก ปานกลาง ไม่มี
1. นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
2. นักเรียนพอใจกับการจัดตารางเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
3. นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
4. นักเรียนพบว่าหลักสูตรมีความหลากหลายและให้โอกาสเด็กได้เลือกตามความสนใจและถนัด
5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ เด็กเป็นศูนย์กลาง
6. นักเรียนได้ใช้ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ได้อย่างเพียงพอ
7. นักเรียนได้ใช้ สื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ
8. นักเรียนคิดว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ตนฉลาดขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ได้
9 ครูรู้วิธีการสอนให้เด็กคิดเป็น

10 รูมีความเข้าใจ จิตใจเด็กดี มีจิตวิทยา
11 ครู มีจิตวิญญาณ ความเป็นครู
มีความโปร่งใสในการให้คะแนน การให้เกรด
12 นักเรียนคิดว่าได้รับการฝึกวิธีการเรียนรู้ให้คิด วิเคราะห์ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และนำไปปฏิบัติ.ในชีวิตจริงได้
13 การเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ การประเมิน ในโรงเรียน ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น

1. นักเรียนพอใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านใดบ้าง ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. นักเรียนอยากให้การปฎิรูปการศึกษาปรับปรุงในด้านใดมากสุด เรียงตามลำดับ 1-5 เลข 1 มากสุด ( ) หลักสูตรกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ..
( ) วิธีสอนของครู
( ) การสอบวัดผล
( ) การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
( ) การประเมินโรงเรียน
3. ในการสอบคัดเลือกแบบแอดมิชชั่น นักเรียนคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเด็กเครียด และ ลดการกวดวิชาหรือไม่
( ) ช่วยลด ( )ไม่ช่วยลด
4. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่นำแอดมิชชั่นมาใช้
( ) เห็นด้วย ( )ไม่เห็นด้วย
4. นักเรียนคิดว่าจะลดการกวดวิชาได้อย่างไร
( ) ออกข้อสอบเอ็นฯให้อยู่ในหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ) จำนวนวิชาที่สอบไม่มากเกินไป
( )มหาวิทยาลัยรับเด็กมากขึ้น
( ) อื่นๆ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5.นักเรียนคิดว่าทำใมเด็กจึงไม่อยากเข้าห้องเรียน
( ) ครูสอนน่าเบื่อ
( ) เรียนแล้วไม่รู้นำไปใช้ประโยนช์อะไร
( ) เนื้อหาการเรียนยากไป
( ) อื่นๆ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ข้อดี ข้อเสียของแอดมิชชั่น.. โปรดแสดงความเห็น ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. .นักเรียนคิดว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรเป็นแบบไหน
( ) แบบเก่า ( ) แบบใหม่ แอดมิชชั่น
( )แบบอื่น..................ระบุ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8 . นักเรียนคิดว่า ครูควรทำโทษ โดยใช้ไม้เรียวหรือไม่
( ) ควร ( )ไม่ควร ควรทำโทษโดย โปรดระบุ...............................
..............................................................................................................................................

9 นักเรียนคิดว่าควรให้มีการเรียนซ้ำชั้น หรือไม่
( ) ควร ( )ไม่ควร ควรแก้ปัญหาโดย.............................................
......................................................................................................................................................
10) ความเห็นอื่นๆ ที่อยากเสนอแนะ...หรือแก้ไขในการปฎิรูปการศึกษาและอื่นๆ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณให้ความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ด้วยผู้ตั้งกระทู้ กมลพรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2005-11-25 05:23:00 IP : 202.139.223.18


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.