ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง     Sufficiency Economy
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542  ( ลอกมาจากบทความทางอินเตอร์เน็ท  ยังไม่ได้ขออนุญาต)
" เศรษฐกิจพอเพียง … คำว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ
จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ … Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำรา
เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ …และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า
เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการ    เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น. "
" ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ …จะพังหมด จะทำอย่างไร. ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป
… หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่    ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟ
หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน   คือ มีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ.…ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ก็มีเป็นขั้น ๆ   แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง นี้  ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้   จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน  
…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้ "
… ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน
มีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน      ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่มีความความพออยู่พอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ …ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพล
มีพลังที่จะทำให้ผู้อื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน    ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้ำพอควร    พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้
ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล "

ความหมาย ตามความรู้ของดิฉัน

-  คือการดำเนินชีวิต    และ การประกอบอาชีพ การเกษตร  แบบ พอมีพอกิน พอใช้  ในปัจจัย ทั้ง 4 ที่เป็นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อทุกชีวิตบนโลกนี้    ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเอง     และผู้อื่น    มีความสงบสุข ,มีชีวิตที่สมถะ    เดินตามสายกลาง
-   การทำงานเกษตรที่เป็นแหล่งอาหาร โดยแบ่งพื้นที่ เป็นส่วนๆเพื่อใช้ทำการเกษตรที่พึ่งพากัน   เชื่อมโยง   และเป็นวงจรของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งพืชและสัตว์        พิจารณา ถึงความหลากหลาย    มีระบบ และสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่
แล้วค่อยๆเพิ่มความพอเพียงขึ้นตามสภาพสังคม     และรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์   ประหยัด  อดออม  
-  มีการช่วยเหลือกันและกันทั้งในชุมชนนั้น มีการแบ่งปัน  ช่วยเหลือ   เกื้อกูลกัน    การ แลกเปลี่ยน            ตามกำลังและความสามารถของตน    หากเหลือใช้ก็สนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในการ   รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน    หรือจัดตั้งสหกรณ์   หรือการที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  หรือ สร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น
- มีการแปรรูป และถนอมอาหาร เช่น  มะม่วงอบแห้ง  กล้วย อบ   ทุเรียนทอด ฯลฯ
-   มีความ ประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ     ไม่เห่อตามกระแสวัตถุนิยม       รู้เท่าทัน
- ต้องไม่เสี่ยง ไม่โลภ และ ไม่เล็งผลเลิศเกินไป    มีการวางแผนชีวิต ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
-   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
-  รักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย     มีความรักชาติ    เสียสละ  มีจิตสาธารณะ    กตัญญู  
-     มี คุณธรรม   จริยธรรมมีความอดทน  ขยัน  และความเพียรในการประกอบอาชีพ   และมีสติในการดำรงชีวิต      ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
-  สมาชิกในครอบครัว อยู่อย่างพร้อมหน้า   และมีความสุข     พ่อแม่มีคุณภาพในการฝึกอบรมบุตร  
-  สมาชิกมีพฤติกรรม ทางสุขภาพที่ดี   และ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  และการป้องกันโรค   รู้จักดูแล   สุขภาพกาย  จิตใจ อารมณ์  
-  เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  
-  ก้าวทันเทคโนโลยี     
     เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ใช้ไอที เข้าช่วย    โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ     การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี   ความมีสติ  มีไหวพริบ 
 วิธีทำทางเกษตร คือ   แบ่งพื้นที่การทำเกษตร เป็นสี่ส่วน   มีอัตราส่วน  3: 3:3:1    ส่วนที่หนึ่งปลูกข้าว    ส่วนที่สอง แบ่งเป็นปลูกพืชหมุนเวียน   ปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชสวนครัว   สมุนไพร ที่แตกต่างกัน ไม้ผล ที่มีมูลค่าสูงๆ      ส่วนที่สามขุดแหล่งน้ำกิน น้ำใช้     เลี้ยงสัตว์       ส่วนที่สี่ ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย

 การจัดการพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน สัดส่วนการใช้พื้นที่ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ตัวเลขง่ายต่อการจดจำในพื้นที่ 15 ไร่ ดังนี้ 30:30:30:10 (พื้นที่ทำนา สระน้ำ พื้นที่ปลูกพืชแบบผสมผสาน และที่อยู่อาศัย) 1) สระน้ำ 3 ไร่ ลึก 4 เมตร (ประมาณ 30% ของพื้นที่) 2) นาข้าว 5 ไร่ (ประมาณ 30% ของพื้นที่) 3) พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 5 ไร่ (ประมาณ 30% ของพื้นที่) 4) ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 2 ไร่ (ประมาณ 30% ของพื้นที่)

โดยทั่วไป คนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยคนละ 200 กิโลกรัม ข้าวเปลือกต่อ ปี เกษตรกรมีครอบครัวละ 3-4 คน ดังนั้นควรปลูกข้าว 5 ไร่ ผลผลิตประมาณ 30 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี

การคำนวณว่าต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ และบนสระน้ำอาจสร้างเล้าไก่ เล้าหมูไว้ด้วย เพราะฉะนั้นพื้นที่ 10 ไร่ ต้องใช้น้ำอย่างน้อย 10,000 ลูกบาศก์เมตร สระน้ำในที่นี้ ยังหมายถึงแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครอบครัวเกษตรกร นอกจากนี้แหล่งน้ำยังสามารถเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ เพื่อการบริโภคและจำหน่าย ตลอดจนนำน้ำจากแหล่งดังกล่าว มาใช้ในการเพาะปลูกพืชผลในเรือกสวนไร่นาและกิจกรรมการผลิตอื่น ๆ เช่นการเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ และพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้นการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทำได้ดังนี้  (บนความนี้  ลอกมา)
1. ทำไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว
3. ใช้ปุ๋ยคอกและทำปุ๋ยหมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดรายจ่ายและช่วยปรับปรุงบำรุงดิน
4. เพาะเห็ดฟางจากฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา
5. ปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านและไม้ใช้สอย
6. ปลูกพืชสมุนไพรช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย
7. เลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและสระน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม
8. เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ประมาณ 10-15 ตัว เพื่อเป็นอาหารต่อครอบครัว โดยใช้ข้าวเปลือก รำปลายข้าวจากการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูก พืชไร่ เศษพืชผัก จากการปลูกพืชผัก
9. การทำก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพื่อใช้เป็นพลังงาน ในครัวเรือน
10. ทำสารสกัดชีวภาพ จากเศษพืชผักผลไม้ และพืชสมุนไพร ใช้ในไร่นา

ตัวอย่างการเกษตร แบบพึ่งพา( บทความนี้ลอกมา)
-ข้าว : พืชอาหารหลักของคนไทย สำหรับบริโภคในครอบครัว
- สระน้ำ : แหล่งน้ำในไร่นาและเลี้ยงสัตว์น้ำ
- พืชผัก : ใช้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายประจำวัน
- พืชสมุนไพร   ถั่วต่างๆ : เป็นอาหารและยาพื้นบ้าน
- ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย : รักษาสภาพแวดล้อมให้สมดุล ป้องกันน้ำท่วม
- เลี้ยงสัตว์ : แหล่งอาหารโปรตีนและเสริมรายได้
- ไม้ดอกไม้ประดับ : เพื่อความสวยงาม พักผ่อนจิตใจและเสริมรายได้ (พยายามเพาะปลูกใน พันธุดีๆ แพงๆ  หายาก      ผลไม้ราคาแพงๆ   สลับ  กับที่ปลูกง่ายๆ เช่น   ว่านหางจระเข้  )
- ปุ๋ยหมัก : บำรุงดิน รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การเลี้ยงปลาในนาข้าว   ผลผลิตจากข้าวเป็นอาหาร    ปลากินแมลงเป็นศัตรูข้าว     มูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว
-  การปลูกผักกับการเลี้ยงไก่ ไก่กินเศษพืชผัก   มูลไก่เป็นปุ๋ยสำหรบพืชผัก
- มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอก เศษหญ้าใบไม้ทำปุ๋ยหมัก   เศษพืชผักเป็นอาหารปลา  และทำปุ๋ยชีวภาพ
- ฟางข้าว ใช้เพาะเห็ด ทำปุ๋ยหมัก คลุมดิน อาหารสัตว์

บรรณานุกรม
- วิทยา อธปิอนันต์. 2542ก. ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ : ในงานส่งเสริมการเกษตร. หน้า 1-13 กรมส่งเสริมการเกษตร. (อัดสำเนา)
- วิทยา อธิปอนันต์. 2542ข. เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง. หน้า 1-5. กรมส่งเสริมการเกษตร. (อัดสำเนา)
- วิทยา อธิปอนันต์ เอื้อ เชิงสะอาด ประเสริฐ กองกันภัย ฉวีวรรณ มหะเสนีย์ อรุณี ปิ่นประยงค์
- เอนก มีชนะ สมคิด นุ่มปราณี เพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ อำนวย ช้างวงศ์. 2542. ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่. กรมส่งเสริมการเกษตร. (อัดสำเนา)
- สุเมธ ตันติเวชกุล. 2541. การดำเนินชีวิติในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันเสาว์ที่ 5 ธันวาคม 2541.
- สำนักพระราชวัง ที่ รล 0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สำนักพระราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.
- เอื้อ เชิงสะอาด อดุลย์เดช ประทับศักดิ์ วิทยา อธิอนันต์ ประเสริฐ กองกันภัย
- อนุวัติ พิสัยพันธ์ อรุณี ปิ่นประยงค์ อเนก มีชนะ ฉวีวรรณ มหะเสนีย์ เพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์. 2539. ทฤษฏีใหม่เกี่ยวกับการใช้น้ำและการพัฒนาการเกษตร น้ำเพื่อชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- อำพล เสนาณรงค์. 2539. พระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำและเรื่องทฤษฎีใหม่. (อัดสำเนา)
-กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
<a href="http://www.rta.mi.th/22144u/" target="www.rta.mi.th/22144u/">http://www.rta.mi.th/22144u/</a>
 <a href="http://www.sufficiencyeconomy.org/" target="www.sufficiencyeconomy.org/">http://www.sufficiencyeconomy.org/</a>
<a href="http://www.rta.mi.th/51300u/" target="www.rta.mi.th/51300u/">http://www.rta.mi.th/51300u/</a>
 <a href="http://pattanathai.nesdb.go.th/" target="pattanathai.nesdb.go.th/">http://pattanathai.nesdb.go.th/</a>
<a href="http://www.doae.go.th/library/html/detail/menuknow.htm" target="www.doae.go.th/library/html/detail/menuknow.htm">http://www.doae.go.th/library/html/detail/menuknow.htm</a>
<a href="http://www.northernstudy.org/" target="www.northernstudy.org/">http://www.northernstudy.org/</a>
 <a href="http://www.lemonfarm.com" target="www.lemonfarm.com">http://www.lemonfarm.com</a>
<a href="http://roiet.doae.go.th/moeiwadi" target="roiet.doae.go.th/moeiwadi">http://roiet.doae.go.th/moeiwadi</a>
<a href="http://www.sml.go.th/" target="www.sml.go.th/">http://www.sml.go.th/</a>
<a href="http://www.chivavithee.net" target="www.chivavithee.net">http://www.chivavithee.net</a>
<a href="http://www.khondee.net/" target="www.khondee.net/">http://www.khondee.net/</a>
<a href="http://www.mcot.or.th/king" target="www.mcot.or.th/king">http://www.mcot.or.th/king</a> 
 
กิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com