ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article

 

 
 
                                                                                                                                                         วันที่12 กค 2553
 
เรื่อง               ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา
 
เรียน               ท่านผู้สนใจทั่วไป
 
จากการที่ สภาพัฒนาการเมือง ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาการเมืองตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง   รวมถึงต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย      ประกอบกับได้ จัดให้มีโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน    โดยคณะกรรมการภาคประชาสังคม      สภาพัฒนาการเมือง        จึงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น เครือข่ายนิด้าพัฒนาการเมือง         สภาธรรมาภิบาล   สภาพลังงานภาคประชาชน    เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อความเป็นธรรมาทางการศึกษา   เครือข่ายการเลือกตั้งภาคพลเมือง              ฯลฯ    (ท่านใดต้องการเพิ่มเติม ขอเชิญเติมเต็มได้คะ)
เนื่องจากปัญหาบ้านเมือง ที่วนเวียน ปฏิวัติ   ร่างรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งใหม่   มีการคอรัปชั่น วนเวียนไม่รู้กี่รอบ แต่ประชาชนยังคงมีความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสำคัญบ้านเมืองคือต้องได้คนดีเข้าสภา          คณะทำงาน  จึงได้มีความเห็นให้จัด เสวนาหัวข้อ “ ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา ”
 
ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมเสวนา ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2553     ณ ห้องเรียน 301 อาคารมาลัย ชั้น 3    สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตั้งแต่เวลา 9.00- 16.00 น.   รายละเอียดตามเอกสารแนบ     และขอได้โปรดแจ้งความจำนงในการเข้าร่วม กิจกรรมล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่   6 สิงหาคม 2553  ทางหมายเลขโทรศัพท์    089-016-4450   และ 08-6367-1004       หรือหมายเลขโทรสาร 02-763-7722   อีเมลthai9lee@gmail.com    ,kamolpar@yahoo.com      ด้วยจักขอบคุณยิ่ง   ไม่เสียค่าใช้จ้ายใดๆทั้งสิ้น   
 
                                                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ
 
 
                                                                                                                          (พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี)
                                                                                                                        ผู้ประสานงาน โทร 08-1298-0284


 
 กำหนดการ เสวนาหัวข้อ “ ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา ”
จัดโดยคณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง   
ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม    จำนวน .... องค์กร      
ในวันที่ 8 สิงหาคม พศ .2553 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อวประชุม ห้องเรียน 301 อาคารมาลัยชั้น 3
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) บางกะปิ
 
วาระการประชุม
 
08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน   ทานอาหารว่าง
09.00 – 09.15 น.        ความเป็นมาของโครงการฯ    พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี
                                     และ ฉายวิดิทัศน์ สภาพัฒนาการเมือง 
09.15 – 11.30 น.        เสวนา “ เลือกตั้ง อย่างไร ให้คนดีเข้าสภา” คนละ 20 นาที
                                        -เลขามูลนิธิองค์กรกลาง คุณ สกุล ซื่อเพียรธรรม
                                   -เลขาเครือข่ายการเลือกตั้งภาคพลเมือง คุณ สมพล หริกุล
                                   -อดีต สส. คุณอุดร ตันติสุนทร? การเลือกตั้งในญี่ปุ่น
                                        - อดีต กกต .คุณ ยุวรัตน์ กมลเวชช์
                                   -อดีตผู้สมัครสว. คูณบุญเลิศ ช้างใหญ่?
                                  - อ.จรัส สุวรรณมาลา การเลือกตั้งเกาหลี?
                                   - รศ .ดร. วิชัย รูปขำดี    ประธานเครือข่ายนิด้าพัฒนาการเมือง
                                        ผู้ดำเนินรายการ พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี สมาชิกสภาพัฒนการเมือง
11.30 – 12.00 น.        ซักถามเปิดเวที
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 –   15.00 น.     แบ่งกลุ่ม : ให้คนดีเข้าสภา 
                                 ระยะสั้น คุณ สมพล หริกุล . คุณ วัทวริทร์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
                                .ระยะยาว คุณพล พลพนาธรรม    
                                 และปฏิรูปการเมือง    คุณ..แบงค์งามอรุณโชติ ??
                                        
15.00 – 16.00 น.        สรุปกลุ่มละ 5 นาที และ แถลงข่าว
                                         
 
หมายเหตุ วิทยากร : กำลังประสานงาน
 
 
 
 
 
 
 เครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม
 - เครือข่ายนิด้าพัฒนาการเมือง        
- สภาธรรมาภิบาล  
- สภาพลังงานภาคประชาชน   
- เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อความเป็นธรรมาทางการศึกษา  
- เครือข่ายการเลือกตั้งภาคพลเมือง       
- เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ
- ชมรมคนพิการพัฒนาตนเองคลองเตย
- ชมรมพิทักษ์ แผ่นดินไทย
- ชมรมพลังแผ่นดิน เขตบางขุนเทียน
 
      ฯลฯ    (ท่านใดต้องการเพิ่มเติม หรือเข้าร่วม ขอเชิญเติมเต็มได้คะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำหนดการ เสวนาหัวข้อ “ ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการศึกษา
:สร้างเด็กดี มีคุณธรรม มีศักยภาพ มีความสุข ”
จัดโดยคณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง  
ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน .... องค์กร      
ในวันที่ 29 สิงหาคม พศ .2553 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อวประชุม ห้องเรียน 301 อาคารมาลัยชั้น 3
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) บางกะปิ
 
วาระการประชุม
 
08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน   ทานอาหารว่าง
09.00 – 09.15 น.        ความเป็นมาของโครงการฯ    พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี
                                     และ ฉายวิดิทัศน์ สภาพัฒนาการเมือง 
09.15 – 11.30 น.        เสวนา”จัดการศึกษาอย่างไร ได้เด็กดี มีคุณธรรม มีศักยภาพ มีความสุข    คนละ 20 นาที
                                        - นพ .ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ 
                                   - คุณคมเทพ ประภายนต์   เครือข่ายผู้ปกครงอเพือ่ความเป็นธรรมทางการศึกษา
                                   -ตัวแทน ครู
                                        - ตัวแทน นักเรียน
                                  - ตัวแทนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รายได้น้อย
                                  - พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี สมาชิกสภาพัฒนการเมือง
                                    รศ. ดร.วิชัย รูปขำดี     ผู้ดำเนินรายการ
11.30 – 12.00 น.        ซักถามเปิดเวที
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 –   15.00 น.     แบ่งกลุ่ม : 
                                  - จัดการศึกษาอย่างไรได้ เด็กดี รักชาติ เสียสละ (ทางออกปัญหาพฤติกรรมเยาวชน)
                                  - จัดการศึกษาอย่างไร ได้เด็กมีศักยภาพ  ,มีความสุข
                                   -จัดการศึกษาอย่างไร ได้คุณภาพ เท่าเทียมกัน
                                   
 
 15.00 – 16.00 น.     สรุปกลุ่มละ 5 นาที และ แถลงข่าว
                                         
 
หมายเหตุ วิทยากร : กำลังประสานงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำหนดการ เสวนาหัวข้อ “ กระบวนการยุติธรรมกับ การปฏิรูปประเทศไทย 
จัดโดยคณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง และคระกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย    
ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน .... องค์กร      
ในวันที่ 25 สิงหาคม พศ .2553 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์  สนามหลวง
  
 
วาระการประชุม
 
12.30 - 13.00 น.        ลงทะเบียน     
 13.00-13.15 น           ความเป็นมาของโครงการฯ     คุณเสถียร แม่นบางผึ้ง ?
                                     และ ฉายวิดิทัศน์ สภาพัฒนาการเมือง 
13.15- 15.30  น.        เสวนา กระบวนการยุติธรรมกับการปฏิรูปประเทศไทย     คนละ 20 นาที
                                        -   ซูม ไทยรัฐ ?
                                   - ท่าน คมเทพ ประภายนต์   เครือข่ายผู้ปกครงอเพือ่ความเป็นธรรมทางการศึกษา
                                   - ท่าน พิชัย    วาสนาส่ง?
                                        - ท่าน อุกฤษ มงคลนาวิน ?
                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน กฎหมาย
                                  ตัวแทนประชาชน นักเคลื่อนไหว 
                                  -พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี สมาชิกสภาพัฒนการเมือง
       ผู้ดำเนินรายการ............................
15.30 – 16.00 น.        ซักถามเปิดเวที
16.00 น. แถลงข่าว
                                         
 
หมายเหตุ วิทยากร : กำลังประสานงานกิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com