ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
สรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย” article

สรุปรายงานการประชุม

หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย”

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสีดา

โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

pastedGraphic.pdf

 

กระบวนการยุติธรรมกับการปฏิรูปประเทศไทย

 

เริ่มเวลา 13.00 น. – 15.00 น.  โดยมี วิทยากร 3 ท่าน ดังนี้

๑. คุณพิชัย วาสนาส่ง : อดีตสมาชิกวุฒิสภา

๒. คุณคมเทพ ประภายนต์ : นักกฎหมาย

๓. คุณจอน อึ้งภากรณ์ : กรรมการเครือข่าย I  Low 

ผู้ดำเนินรายการ พันโท แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธุศรี

 

ผู้เข้าร่วมเสวนาระดมสมอง จำนวน    คน  รายชื่อตามแนบ

 

สรุปรายงาน

 

กระบวนการยุติธรรมกับการปฏิรูปประเทศไทย

ปัญหาของกระบวนการยุติธรรม

 

ปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นยังล้าหลังอยู่มาก ประเทศไทยมีปัญหา ด้านความยุติธรรม คือการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ และเท่าเทียมกัน ซึ่ง กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังเป็นแบบ “อยุติธรรม” คือมีการใช้กฎหมายในทางที่ผิด ยึดติดกับตัวหนังสือมากเกินโดยไม่คำนึงถึงตัวจริต ในตัวบทของกฎหมายที่บังคับใช้  นักกฎหมายไม่ได้เป็นผู้ใช้กฎหมายที่แท้จริงและความยุติธรรมในตัวกฎหมายไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจรัฐ แต่มีอำนาจในกลุ่มของผู้มีอิทธิพลเข้ามามากกว่า โดยที่ไม่สามารถแตะต้องผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลได้เลย ซึ่งปัญหานี้เป็นข้อเท็จจริงในสังคมไทย และความเหลื่อมลำ้ทางชนชั้นในการใช้อำนาจทางกระบวนการยุติธรรม เช่น คนจนไม่มีสิทธิเรียกร้องความยุติธรรมได้เลยเพราะถูกกดขี่จากผู้มีอำนาจและมีฐานะที่ที่ดีกว่านั่นเอง

ประเทศไทยควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมชาติเป็นแบบอย่างในการทำงานโดยการนำหลักของพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาใช้ในการทำงานและการบริหารบ้านเมืองโดยมีแก่นศาสนาเข้ามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการทำงาน

 

 

ทางออกของกระบวนการยุติธรรมกับการปฏิรูปประทศไทย

 

 1. ทบทวนกฎหมายที่มีปัญหาขัดกับรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา ๖๐ “บุคคลย่อมมีิสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดชอบเนื่องจากการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น” และมาตรา ๗๑ “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันระเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย”  ซึ่งกฎหมายลูก เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายศาลปกครอง ยังกำหนดให้ผู้เสียหายเท่านั้นที่มีสิทธิฟ้องศาล รัฐธรรมนูญสามารถกำหนดให้ ประชาชนคนใดก็ได้ที่รักษาผลประโยชน์ของชาติมีสิทธิฟ้องซึ่งยังไม่ได้แก้ไข
 2. การใช้อำนาจตุลาการ หรือกระบวนการยุติธรรม ควรมีคณะลูกขุน เพื่อให้การตัดสินความด้วยความยุติธรรม ไม่มีสองมาตราฐาน และมีความเป็นธรรมแก่ประชาชน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และนักการเมืองต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมาย และควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยไม่เว้นแม้นมีเรื่องกับรัฐ
 3. กฎหมายควรบังคับใช้กับทุกคน ไม่มีใครอยู่เหนืออำนาจของกฎหมาย
 4. ที่มาของ ตุลาการ มีตัวแทนศาสนาร่วมเป็นกรรมการ ควรจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ และประวัติ ผลงานในอดีต และความดีไม่ตำ่กว่า ๑๐ ปี นอกเหนือจาการมีความรู้ทางกฎหมาย
 5. สื่อทีวี ฟรี ๑ ช่อง แ่ภาคประชาชน หรือสภาพัฒนาการเมือง โดยการเชิญสื่อทุกสื่อ เสนอข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นธรรม ทั้งเรื่องสิทธ์ หน้าที่ บทบาท ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย นโยบาลต่างๆที่ประชาชนควรรับรู้และมีส่วนร่วม และมีห้องเรียนกฎหมายขนาดใหญ่ให้กับประชาชนที่สนใจ

 

แนวทางการแก้ไข

 1. ประชาธิปไตย / กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องสร้างด้วยปรัชญาทางศาสนา
 2. การมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
 3. การแก้ไขอำนาจอธิปไตยของผู้บริหารประเทศ
 4. การให้อำนาจกับนิติรัฐ
 5. สังคมไทยเป็นระบบอุปถ้มภ์ควรนำระบบลูกขุนมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน
 6. ลดอำนาจของกฎหมายที่ลดรอนสิทธิประชาชน เช่น กฎอัยการศึก พรบ.ความมั่นคง พรก.ฉุกเฉิน เป็นต้น
 7. ตำรวจควรขึ้นตรงกับประชาชน คือ ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลควบคุม กำกับตำรวจ หรืเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการบริหารจัดการองค์กร และมีระบบการตวจสอบและประเมินมาจากประชาชน
 8. ควรปฏิรูประบบเรือนจำ/บทลงโทษผู้กระทำผิดเสียใหม่ โดยให้ผู้ที่มีฐานะอยู่ในระดับเดียวกันเป็นผู้ตัดสิน 

 
สภาพัฒนาการเมือง

ข้อเสนอและสรุปจาก 5 เวที ปฏิรูปการเมือง article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน เลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
สรุปรายงานการประชุมสัมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้าสภา article
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552
สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย article
ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบ article
www.pdc.go.th / สมัชชาพัฒนาการเมือง article
การเมืองใหม่ทำได้ทันที article
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ของการเมืองไทย และทางออกของวิกฤติชาติ article
ความผิดพลาดในการบริหารประเทศ article
เหตุแห่งการล่มสลายของประเทศไทย article
ขอบิณฑบาต ชีวิตประชาชน และขอให้สื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน article
สื่อมวลชน กับ อนาตค ของประเทศ article
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ยาผิดหรือยาพิษ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน article
วิเคราะห์ การเมืองกับอนาคตของคนไทย................ ทางรอดที่ยั่งยืนของชาติเรา article
การเตรียมเยาวชนเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย article
ปัญหาภาคใต้ article
มากู้ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก article
ประเทศไทย กับ อาร์เจนตินา ตัวอย่างแห่ง "หายนะ" article
การถ่ายโอนการศึกษา article
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี article
ปัยหาและทางออก การแปรรูปการไฟฟ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com