ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article

.1 ปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย  จากเวทีระดมสมอง

ระยะเร่งด่วนทำได้ทันที                           ระยะยาว

1

ยกเลิกการบังคับเรียน ให้ใช้เหมือนหลักสูตรนำร่อง ปี 2548

โดยคำสั่งรมต ศธ.ทันที

 

ต้องให้เด็ก  เยาวชน ประชาชน  ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการศึกษา  ท้องถิ่น  ตัดเนื้อหา หลักสูตรกลางที่ซ้ำซ้อนลงครึ่งหนึ่ง

1

 

ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ แห่งชาติ (หรือ ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการแห่งชาติ)     และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แห่งชาติ  กรรมการประกอบด้วยตัวแทนวิชาชีพทุกด้าน  รวมทั้งจิตแพทย์ กุมารแพทย์ ประสาทแพทย์ นักการศึกษา    ผู้นำศาสนา  เพื่อดูแล การศึกษาในนระบบ  นอกระบบ  และอัธยาศัย   ขึ้นตรงกับสำนักนายกฯ  ดูแลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การพัฒนาครู   และคนไทยทั้งประเทศ

 

2

ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ สอนให้เด็กมีจิตสาธารณะ  เด็กดี  ไม่ตีกันมาจากผู้แทนศาสนา    จิตแพทย์ ประสาทแพทย์ กุมารแพทย์ 

  ใช้หลักคุณธรรมนำความรู้   ไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิและปัญญา   

 

2

 ออกกฎกระทรวงเรื่องกรรมการสถานศึกษาให้ระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โปร่งใส   กำกับโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครอง ทีเลือกจากผู้ปกครองกันเองอย่างโปร่งใส  ผุ้นำชุมชน ผุ้นำศาสนา   

ทำหน้าที่ ร่วมวางนโยบาย แผน งบประมาณ ยุทธศาสตร์ต่างๆ    รวมถึงการประเมินครูในสถานศึกษาด้วย 

 

3

ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสอน  ให้เด็กคิดเป็น   มีทักษะชีวิต     รักษาประเพณี     ความคิดสร้างสรรค์  ยกตัวอย่างเทคนิคการสอนแบบต่าง ไว้ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและนำไปใช้    โดยมีทีมจิตแพทย์  กุมารแพทย์ ปราทแพทย์  นักการศึกษา  ไม่เอานักวิชาการ คนเดิมๆ     

 

 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ห่างไกลให้ทัดเทียมสถานศึกษาในตัวเมือง

-ขยายโรงเรียนที่ดีเด่นไปทุกจังหวัด และกระจายสถานศึกษาดีเด่นดังไปทั่วประเทศ  และตามชนบท  ไม่ใช่กระจุกในกทม.หรือในเมือง    

มีฐานข้อมูลการสอนวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ   

- สร้างเครือข่ายโรงเรียนให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา  

4

มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร์บ่าย  เพื่อ  ฝึกสอนให้เยาวชนมีจิตอาสา  มีน้ำใจ  มีธนาคารความดี ของเด็ก 

4

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ปกครอง   ประชาชน  โดยจัดตั้งองค์กร   หรือสื่อทีวีสาธารณะอย่างจริงจัง   เช่นสื่อทีวีหนึ่งช่อง   และผ่านทางโรงเรียน   และหน่วยงาน สธ. พม.

5

-ในสถานศึกษา ให้มีพื้นที่ของเด็กและเยาวชน  จัดกิจกรรม แสดงความสามารถในด้านต่างๆได้เต็มที่ 

-ต้องมีสถานที่ฝึกสมาธิ  ฝึกจริยธรรมในสถาบันการศึกษา  เหมือนห้องละมาดครู นักเรียน ควรทำสมาธิก่อนการทำงาน   

- มีห้องผู้ใหญ่ฟังเด็ก”  

-มีพื้นที่ให้เครือข่ายผู้ปกครอง

5

-ให้ทุนเด็กเรียนดี และคนดี  เพื่อสร้างบุคลากรด้านการศึกษาที่มีคุณธรรม  มีความสามารถเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ

- เงินเดือนครูคงต้องให้เพิ่มให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

 

 

 

6

ผู้ปกครองต้องฝึกฝนธรรมะ  คุณธรรม   รวมถึงธรรมมาภิบาลแก่บุตรหลานตั้งแต่เด็กสถาบันครอบครัวต้องฝึกฝนให้บุตรหลานมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด     

6

มีกฎหมายควบคุมการกวดวิชา ให้หยุดวันอาทิตย์และเวลาปิดเปิด

 

7

 สำหรับอาชีวะควรเรียนวิชาชีพจริงๆ ไม่ควร ให้เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ของสายสามัญ

 

7

ฝึกทักษะ Speed Reading ในกลุ่มเยาวชน

8

ปูพื้นฐานการศึกษาของเยาวชนในช่วงประถมศึกษาปีที่ ถึง มัธยมศึกษาปี่ที่ ให้เท่าเทียมกัน  

 

 

9

ให้สถานทีวีช่อง11 เปิดให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกด้าน 

 

 

 

10

มีติวเตอร์ออนไลน์ฟรี   ทางทีวีหรือทางอินเตอร์เน็ท โดยรัฐบาล จ้างครูเก่งๆมาสอน   มากกว่าเดิม

 

 

11

ค่าใช้จ่ายในทุกสถาบันการศึกษา ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะ

 

 

 

12

เด็กทุกคนต้องมีที่เรียนใกล้บ้าน  ฟรีจริง จนจบมัธยม 6 หรือเทียบเท่า  

 

 

13

ต้องมีการวัดแววความสามารถของเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

ให้เยาวชนเริ่มเลือกว่าจะเลือกศึกษาสายต่างๆที่มีในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ เพื่อสร้างฐานความรู้ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  

 

 

 

.2 ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ยกเลิก ONET GPA หรือใช้ไม่เกิน 10 %   ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 

แยก ONET ออกไป  ให้ใช้วัดมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน 

ยกเลิกการละเมิดสิทธิเด็กที่ไม่มี ONET ตรงปีที่จบ 

ทุกข้อสอบเช่น GAT , PAT ต้องมีการเฉลยข้อสอบ 

ต้องมีประสบการณ์ ในสาขาที่เรียน  2 เทอม  

มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนตั้งแต่ประถมศึกษา (ยกเว้นเด็กที่เรียนผ่านมาแล้วก่อนประกาศ)

การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามเรื่องอัตราการได้งานของแต่ละคณะ

มีมาตรการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่ออย่างหลากหลาย 

 

..3 มหาวิทยาลัย

-เลือกตั้งอธิการบดีจากนักศึกษา  และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 

-การบริหารรายจ่ายรายรับให้แสดงสู่สาธารณะ  หรือ  ทางเวบไซด์ 

-แสดงบัญชีทรัพย์สิน อธิการบดี คณบดี  และแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายของสถานศึกษา ทุกเดือน

-คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องประกอบด้วย ตัวแทนนิสิต คัดเลือกกันเอง ตัวแทนชุมชน ผู้นำศาสนา ร่วมด้วย  

-อธิการบดีไม่จำเป็นต้องมาจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 สภาพัฒนาการเมือง

ข้อเสนอและสรุปจาก 5 เวที ปฏิรูปการเมือง article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน เลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
สรุปรายงานการประชุมสัมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้าสภา article
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
สรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย” article
สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552
สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย article
ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบ article
www.pdc.go.th / สมัชชาพัฒนาการเมือง article
การเมืองใหม่ทำได้ทันที article
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ของการเมืองไทย และทางออกของวิกฤติชาติ article
ความผิดพลาดในการบริหารประเทศ article
เหตุแห่งการล่มสลายของประเทศไทย article
ขอบิณฑบาต ชีวิตประชาชน และขอให้สื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน article
สื่อมวลชน กับ อนาตค ของประเทศ article
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ยาผิดหรือยาพิษ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน article
วิเคราะห์ การเมืองกับอนาคตของคนไทย................ ทางรอดที่ยั่งยืนของชาติเรา article
การเตรียมเยาวชนเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย article
ปัญหาภาคใต้ article
มากู้ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก article
ประเทศไทย กับ อาร์เจนตินา ตัวอย่างแห่ง "หายนะ" article
การถ่ายโอนการศึกษา article
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี article
ปัยหาและทางออก การแปรรูปการไฟฟ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com