ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article

 1.            เรื่อง  แผนป้องกันภัยพิบัติ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555   เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง

มีข้อสรุปดังนี้

1.             จัดทำแผนที่การป้องกันภัยพิบัติ เขตพื้นที่ แผนที่บูรณาการหน่วยงานเพื่อประสานงานความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐบาล

2.             สร้างระบบฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงในอดีต-ปัจจุบันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลของปริมาณน้ำ

3.              แผนการเตือนภัย และการพยากรณ์สถานการณ์ และธรรมชาติต่างๆ สร้างศูนย์เตือนภัย เป็นศูนย์กลาง

4.             สร้างคู่มือเขื่อนรับรองน้ำ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลัก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำที่หลากหลายและแตกต่างกัน เช่น การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม พลังงาน ปล่อยน้ำ เก็บน้ำ ตามฤดูกาลของประชาชน และความจำเป็นของหน่วยงานที่ดูแลรักษาน้ำเพื่อการป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น ควรมีเกณฑ์ควบคู่ และควบคุม ให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด

5.             ระบบการสื่อสาร แจ้งข่าว การประสานงานความเชื่อมโยงหน่วยงานและพื้นที่ต่างๆ เพื่อสะดวกในการป้องกัน เตรียมพร้อม และอพยพเคลื่อนย้าย

6.             การบูรณาการ (ตั้งหน่วยงาน) พิเศษ เพื่อการมีส่วนร่วม บริหาร จัดการน้ำ เพื่อเอกภาพ ประกอบด้วย ภาคส่วนราชการ สถาบันการศึกษา นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่ และชุมชน

7.             สร้างศูนย์อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ ศึกษางานทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี – ปฏิบัติ

8.             การเตรียมศูนย์พักพิง (อพยพ) รักษาพยาบาล อาหาร การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และกิจกรรม

9.             กรมฉุกเฉิน เตรียมบุคลากร ผู้บัญชาการภายใต้วิกฤตคนเดียว (Single Command) ที่มีความรู้ ความสามารถ ฉลาด รอบรู้ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ สั่งการที่ดีที่สุด และเกิดเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน

10.       การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสาธารณูปโภค เช่น ขยายเขตพื้นที่คลอง
การขุดอุโมงค์ เอนกประสงค์ขังเก็บน้ำ ระบายน้ำ และใช้ในการจราจรได้ เขื่อน
อ่างเก็บน้ำ แก้มลิง และอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และประชาชน ในระดับต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น ได้แก่ ความเข้าใจ รับรู้ การเข้าร่วมวางแผน การตัดสินใจเลือก ติดตามและประเมินผล ตรวจสอบ จนกระทั่งถึงการมีส่วนร่วมในระดับสูงสุด ที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

11.      การตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมภาครัฐ ราชการ ประชาชน ประชาสังคม เอกชน ธุรกิจและองค์กรกลไกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนสูงสุด

12.      การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลต่อภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งถึงประชาชน อย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมิน ติดตามแผน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงในทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล

13.      ควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านน้ำ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมใน กยน. มากขึ้น เพื่อร่วมวิเคราะห์สาเหตุ สถานการณ์ และวางแผนจัดการ และการแก้ไขปัญหา อาทิ เช่น

1)            ดร. สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยฯ

2)            อ.คมสันต์ มาลีสี ผู้ดูแลและเสนอแนวทางป้องกันอุทกภัยฝั่งตะวันออก

3)            นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนประสบภัย รวมทั้งมีความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และอเมริกา

4)            นักวิชาการ จากสาย ดร. สมิทธ ธรรมสโรจน์ ซึ่งผ่านประสบการณืทั้งจากต่างประเทศ และมีความเชี่ยวชาญ เช่น ดร.สมชาย ใบม่วง ดร.สงกรานต์ อักษร ดร.วัฒนา กันบัว และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.)

 

 

 

 

 

2.            เรื่อง  ก๊าซไทย เพื่อใคร ขายหุ้น ปตท. 2% เพื่อชาติ หรือเพื่อใคร

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555   เวลา 12.00 น. - 17.00 น. ณ.ห้องสีดา โรงแรมรัตนโกสินทร์

มีข้อสรุปดังนี้

1.             กล่าวปาฐกถาถึงเรื่องอารยะสนทนา ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) ประชาสดับ (
Public Listening) ซึ่งประชาสนทนา หรืออารยะสนทนา ต้องเข้าใจสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟัง การสนทนาต้องฟังแล้วจับใจความได้อย่างแท้จริง 2) ประชาปุจฉา เมื่อฟังแล้วต้องมีการถาม โดยตั้งคำถามจากข้อมูล ถามเพื่อความกระจ่าง การตั้งคำถามเป็น จะช่วยลดความขัดแย้ง 3) ประชาปริทรรศน์ เกิด Perspective บางอย่าง เกิดทัศนะเบื้องต้น จากการฟังและถาม 4) นำไปสู่ประชาถกแถลง (Public Discussion) คือ การถกจุดยืนที่แตกต่าง เอาหลักฐาน สถิติ หลักการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ภาคการเมือง ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ด้วยฐานที่เปิดกว้าง 5) ประชาพิจารณา (Public Consideration) การพิจารณาโดยสาธารณะ สามารถเอาสิ่งที่ถกแถลงมาชี้แจงความเป็นมาเป็นไป เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ เกิดประชาพิจารณา คิดให้ครบถ้วน บูรณาการ 6) ประชาวาที (Public Debase) การถกวาทีได้ เมื่อมีจุดยืนคนละฟาก ควรเกิดจากการถกแถลง ใคร่ครวญ พิจารณาอย่างชัดเจน ว่าจะทำอย่างไร 7) ประชาปรึกษา (Public Consultation) การปรึกษาแบบฉันท์มิตร สังคมต้องไม่แยกข้าง 8) ประชาเสวนา (Public Dialogue) ต้องผ่านหลายขั้นตอน การสานเสวนาให้ประชาชนยอมรับ ด้วยเหตุผล มีบรรยากาศฉันท์มิตร 9) ประชาญัตติ มีข้อเสนออะไรบ้าง 10) ประชามติ เป็นมติมหาชน 11) ประชาวิสัชนา (Public Response) ได้ข้อสรุปแล้ว ยอมรับมติแล้ว ต้องมีการตอบสนอง หรือสนองตอบต่อสิ่งที่รับรู้ และ 12) ประชาพันธกิจ (Public Mission) สอดรับกับการตอบสนองที่ดี มีเหตุผล เกิดเอกภาพร่วมกัน เกิด Action จริง จึงสู่คำตอบที่ดี

2.             รัฐบาลมีนโยบายที่จะขายหุ้น โดยเอาหุ้นของกระทรวงการคลังที่ถือไว้ของ ปตท. และการบินไทย จำนวนร้อยละ 2 ให้แก่กองทุนวายุภักษ์ เพื่อไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจ คือ รัฐถือหุ้นไม่มาก โดยแรงจูงใจที่รัฐบาลทำ คือ การทำให้หนี้สาธารณะลดลง ซึ่งเป็นกลวิธีทางเทคนิค เพื่อเป็นการถ่ายโอนไม่ให้ชื่อเป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีผลทำให้สัดส่วนต่อ GDP ลดลง เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้มากขึ้น ไม่ชนเพดาน รวมทั้งทำให้เครดิต หรือ Rating ของประเทศดูดีขึ้น

3.             เหตุผลคือ การที่รัฐบาลมี Commitment ที่ให้ไว้แก่ประชาชนมากมาย ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมหาศาล จึงจำเป็นต้องก่อหนี้มากขึ้น แต่ตามกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถก่อหนี้เกินเพดานที่ตั้งไว้ได้ รัฐบาลจึงต้องหาการถ่ายโอนหนี้เดิมที่มีอยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้กู้หนี้ได้อีก

4.             ประเด็นข้อที่ 1 การขายหุ้น ปตท. และการบินไทย เพื่อให้หลุดจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ (แต่รัฐยังควบคุมอยู่) และทำให้หนี้สาธารณะลดลงดีหรือไม่? ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่?

ดร.วีรพงศ์ กล่าวไว้ว่า ประเทศได้ประโยชน์ คือ ทำให้หนี้ลด สามารถกู้ได้มากขึ้น และเครดิตของประเทศดีขึ้น กล่าวคือ 1) การปลดหนี้ ปตท. และการบินไทย จะช่วยลดหนี้ ได้จำนวน 1 ล้านล้านบาท (10% ของ GDP) รวมการโยกหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ไปอยู่กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะสามารถลดหนี้สาธารณะลงได้ 20% 2) หนี้ ปตท. ไม่จำเป็นต้องรวมอยู่ในหนี้ภาครัฐ เพราะไม่ได้ใช้งบรัฐลงทุน และไม่ได้ให้รัฐบาลไปค้ำประกันหนี้ และ ปตท. ได้ประโยชน์ เพราะมีหลักธรรมาภิบาลขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้คล่องตัวขึ้น

แต่นายธีระชัย กล่าวไว้ว่า ในระยะยาวประเทศจะเสีย เนื่องจากวินัยทางการคลังมีปัญหา บิดเบือนนโยบาย พฤติกรรม  และการที่มีหนี้สาธารณะต่ำ ทำให้รัฐบาลไม่กดดัน ในการต้องหารายได้เพิ่มขึ้น จึงไม่ต้องขึ้นอัตราภาษี โดยเน้นการใช้นโยบายประชานิยมได้ต่อ

ประเด็นที่ 1 : ดร.โกร่ง ถูกที่บอกว่า ไม่นับรวมหนี้ ปตท. ในหนี้ภาครัฐทำได้ และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ IMF/ World Bank

ประเด็นที่ 2: ดร.โกร่งไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะ IMF/World Bank ระบุเกณฑ์ 6 เกณฑ์ คือ 1) Managerial independence , including pricing and employment policies พบว่า เกณฑ์ข้อที่ 1 ปตท. และการบินไทยไม่ผ่าน เนื่องจากโครงสร้างกรรมการของ ปตท. ส่วนใหญ่พบแต่ข้าราชการ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงได้ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการสูง และโครงสร้างคณะกรรมการของการบินไทยเช่นกัน มีการแบ่งโควต้าเข้ามานั่งเป็นบอร์ด และส่วนใหญ่มักมาจากราชการ 2) Relations with the government พบว่า เกณฑ์ข้อที่ 2 ปตท. และการบินไทยไม่ผ่าน เพราะว่า ปตท. รับการอุดหนุนทางอ้อมจากรัฐ และการขึ้นราคาก๊าซ LPG 1 บาท/ กิโลกรัม สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ขึ้น 12 บาท นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ คือ ควบคุม 5 โรงกลั่น สามารถตั้งราคา / ปรับราคาขึ้นได้ และไม่ผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ส่วนการบินไทยได้รับสิทธิพิเศษ ในการจำหน่ายตั๋วให้หน่วยงานราชการ 3) Periodic audits พบว่า เกณฑ์ข้อที่ 3 ปตท. และการบินไทยไม่ผ่าน 4) Publication of comprehensive annual reports and protection of shareholders’ rights พบว่า เกณฑ์ข้อที่ 4 ปตท. และการบินไทยผ่าน 5) Financial conditions and sustainability พบว่า เกณฑ์ข้อที่ 5 ปตท. ผ่าน ส่วนการบินไทยไม่ผ่าน เนื่องจากผลประกอบการของ ปตท. ค่อนข้างดี ส่วนผลประกอบการของการบินไทยผันผวน คือ ปี 2551 ขาดทุนสุทธิถึง -10.55% และปี 2554 (ม.ค.-ก.ย.) ขาดทุน -3.26%
6) Absence of other risk factors พบว่า เกณฑ์ข้อที่ 6 ปตท. และการบินไทย ไม่ผ่าน เพราะ การบินไทยมีปัญหาเรื่อง Currency Mismatch ส่วน ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงาน

ประเด็นที่ 3 : ปัญหาอาจไม่ร้ายแรงเหมือนที่นายธีระชัยกล่าว หากทำตามหลักเกณฑ์สากล

ประเด็นที่ 4 : เห็นด้วยกับนายธีระชัย ว่า หนี้สาธารณะลด ไม่ต้องหารายได้ และไม่ต้องขึ้นอัตราภาษี และหากสำแดงตัวเลขต่ำ แสดงว่า รัฐบาลใช้นโยบายประชานิยมได้เรื่อยๆ

บทสรุป : ควรนำหนี้ ปตท. และการบินไทยออกจากหนี้สาธารณะหรือไม่? หากรัฐต้องการทำแยกหนี้ ปตท. และการบินไทยจริง ต้องทำตามเงื่อนไข 6 ประการของ IMF/ World Bank แต่หากไม่ทำตามเงื่อนไขนี้ ไม่ควรแยกหนี้ ปตท. และการบินไทย

5.             ประเด็นข้อที่ 2 : ขายหุ้น ปตท. และการบินไทยให้วายุภักษ์เป็นการขายสมบัติแผ่นดินให้นักลงทุนหรือไม่?

 ความเห็น ดร.วีระพงษ์ เห็นว่า ปตท. และการบินไทยยังเป็นของรัฐ อยู่ใต้กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังควบคุมวายุภักษ์ 100% ยังกำหนดทิศทางนโยบายได้เหมือนเดิม

ส่วนความเห็นของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เห็นว่า อนาคต ไม่แน่เสมอไป กองทุนวายุภักษ์ เป็นกองทุนปิด มีอายุครบกำหนดในปี 2556 ต้องขายหุ้นที่ซื้อไป ซึ่งกระทรวงการคลังมีสิทธิ์ซื้อลำดับแรก ถ้ากระทรวงการคลังไม่ซื้อ ต้องนำหุ้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการเปิดช่องให้นายทุน ซึ่งหากรัฐทำกองทุนวายุภักษ์เป็นกองทุนเปิด ก็ไม่รอถึงปี 2556 รัฐสามารถนำกองทุนเข้าตลาดหุ้น เป็นการเปิดช่องให้นายทุนเช่นกัน หากรัฐทำกองทุนวายุภักษ์เป็นกองทุนเปิด ไม่ต้องรอถึงปี 2556 รัฐสามารถนำกองทุนเข้าตลาดหุ้น ก็เป็นการเปิดช่องว่างให้นายทุนเช่นกัน

6.             ข้อเสนอ ควรขายหุ้น ปตท. และการบินไทยหรือไม่? ควรขายให้ใคร? พิจารณาเป็นกรณี

การบินไทย ขายหุ้นบางส่วนให้เอกชน มิใช่กองทุนวายุภักษ์ อาจถูกต่อต้านจากสหภาพ แต่มีผลดีหลายอย่าง คือ 1) ลดการถูกล้วงลูก แทรกแซงจากการเมือง 2) ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้การบินไทย

ปตท. กระทรวงการคลังไม่ควรขายหุ้น เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย และมีผลประโยชน์มหาศาล เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

7.             ประเด็นข้อที่ 3 : ขายหุ้น ปตท. จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น หรือลดลง? ประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่? ราคาน้ำมันถูกกำหนดโดย 2 ส่วน คือ 1) อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ควบคุมไม่ได้ และระยะนี้ ราคาน้ำมันจะยังคงสูง ซึ่งประเทศทางยุโรปหนาว Demand เพิ่ม และปัญหาอิสราเอล สหรัฐ ขัดแย้งกับอิหร่าน ถ้าเกิดสงคราม ราคาน้ำมันดิบจะขึ้น 2) การดำเนินนโยบายพลังงาน รัฐสามารถควบคุมได้ แต่ยังมีปัญหานโยบายพลังงานอยู่ คือ (1) การกำกับดูแลกิจการ ไม่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน ปตท. เทกโอเวอร์ธุรกิจกลั่นน้ำมัน เป็นการผูกขาดธุรกิจปั๊มน้ำมัน (2) โครงสร้างราคาที่บิดเบือน การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน รัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันสูง เพื่อชดเชยการขาดทุนของกองทุนน้ำมัน การเก็บภาษีซ้ำซ้อน เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และ VAT ต้องเสีย 2 ครั้ง

8.             แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการที่รัฐบาลมีแนวคิดขายหุ้น ปตท. สัดส่วนร้อยละ 2 ให้แก่กองทุนวายุภักษ์ เพราะถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้าง และเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งยังมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องมหาศาลหากมีการขายหุ้น

9.             ส่วนการขายหุ้นการบินไทยนั้นได้แสดงความเห็นด้วย เนื่องจากธุรกิจการบินต้องการความคล่องตัวในการแข่งขัน และปัจจุบันนี้สายการบินหลักทั่วโลกไม่ได้มีสถานะเป็นของรัฐแล้ว

 

 

 

 

3.            เรื่อง ปัญหาประเทศไทย  แก้ไขรัฐธรรมนูญ   คือคำตอบ??

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 12.00 น-17.00น. ห้องสีดา โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์

มีข้อสรุปดังนี้

 

1.             กล่าวถึง องค์ประกอบของ สสร. ประกอบด้วย ตัวแทน สสร ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จังหวัดละ 1 คน จำนวน 77 คน และผู้แทน สสร ที่สรรหา จำนวน 22 คน คือ ผู้แทนจากผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 8 คน และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย หรือการร่างรัฐธรรมนูญ 6 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 99 คน

2.             หลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จะแก้ไขมาตราอะไร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สสร. ว่า จะพิจารณาแก้ไขมาตราใดแล้วแต่ความเหมาะสม พรรคเพื่อไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของ สสร. ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

3.             หลักใหญ่ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยหลักการสำคัญรัฐธรรมนูญจะยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด และต้องการแก้ไขมาตรา 237 ในกรณีสมาชิกพรรคการเมืองกระทำผิดในการเลือกตั้ง ให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่า มาตรานี้มีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปและมีหลักการที่ไม่ถูกต้อง ควรจะแก้ไขเพียงให้มีบทลงโทษสมาชิกที่กระทำผิดเท่านั้น

 

 

4.  เรื่อง  องค์กรอิสระ  ควรยุบหรือไม่ยุบ  และอย่างไรประชาชนจึงพึ่งได้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม  2555  เวลา 12.00 น-17.00น.  ห้องลำพอง 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

มีข้อสรุปดังนี้

1.             องค์กรอิสระ   ไม่มีปัญหา   และไม่ควรยุบ เพราะเป็นที่พึ่งของประชาชน  แต่ ตัวปัญหาคือ ตัวคณะกรรมการที่นั่งใน องค์กรอิสระ และการคัดสรร คณะกรรมการสรรหา ต้องปรับแก้ เช่นมาจาก ภาคประชาชน  แรงงาน   ตัวแทนองค์กรศาสนา  ไม่ควรให้ผู้นำฝ่ายค้าน และผู้นำฝ่ายรัฐบาลมาเป็นคณะกรรมการสรรหา  และการสรรหาต้องโปร่งใส สาธารณะชนรับรู้ เช่นการถ่ายทอดทางทีวี เวลาสัมภาษณ์ มีประชาชนร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลประวัติ ผลงาน ของผู้ถูกสรรหา 

2.             ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการขององค์กรอิสระ   ไม่ควรนานเกินไป เช่น  สี่ปี ห้าปี พอ ปัจจุบัน 7-9 ปี 

3.              องค์กรอิสระจะมีหรือไม่มีก็  ได้ หากผู้ปกครองบ้านเมือง ปกครองด้วยศีลธรรม จริยธรรมและ   มีทศพิศราชธรรมไม่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง และยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

หากนักการเมือง และข้าราชการสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่จำเป็นต้องมีองค์กรอิสระ   และหากบ้านเมืองเรามีการบริหารจัดการที่ดีก็เดินไปได้ แต่บ้านเมืองใดที่ปกครอง โดยผู้มีอำนาจใช้ อำนาจกดขี่ข่มเหงเบียดบังผลประโยชน์ของประชาชนบ้านเมืองก็อยู่ ลำบาก  เช่น ณปัจจุบัน    การเมืองฝ่ายบริหารยังเป็นเสียงข้างมาก ลากไป เช่นอภิปรายว่าผิด แต่ตอนยกมือโหวต กลับผ่าน สบายๆ ไม่มีการนำความผิดไปสานต่อเพื่อแก้ไขความถูกต้อง  

4.  องค์กรอิสระ จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ต้องมีองค์ประกอบสามส่วนคือ

4.1  ที่มาของตัวแทนองค์กรอิสระที่ต้องโปร่งใสเป็นธรรม  ตรงไปตรงมา ไม่เอียงข้างไม่เลือกพรรคพวก  

4.2 งบประมาณ ขององค์กรอิสระ ต้องเป็นสัดส่วน   โดยไม่ต้องมีอิทธิพลของ ฝ่ายบริหาร หรือการเมือง

4.3  องค์กรอิสระที่มีประสิทธิภาพได้ หน่วยสำนักงานเลขานุการของหน่วยงาน ต้องโปร่งใส และมีประสิทธิภาพเช่นกัน ในการสนับสนุน  การนำเสนอข้อมุล การสรุป การเสนอแนะ    เพราะฉะนั้น ที่มาของเจ้าหน้าที่สำนักงานก็มีความจำเป็นที่ต้องคัดสรร ให้ได้คนที่มีจิตใจเพื่อส่วนรวม ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ไม่รับใช้ฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มทุน หรือเอียงข้าง

5   องค์กรอิสระ ต้องได้รับการตรวจสอบ ถ่วงดุลย์  และสมควรให้มีการประเมินองค์กรอิสระ เพราะองค์กรอิสระบางหน่วงงานไม่มีผลงานปรากฏ  และต้องมีการถ่วงดุลย์ทุกองค์กรออิสระ เช่นศาลรัฐธรรมนูญต้องมีการตรวจสอบได้

6   องค์กร อิสระมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร   ไม่ได้เป็นอิสระ ร้อยเปอร์เซ็นต์      เช่นการผ่านงบประมาณต้องขอผ่านฝ่ายบริหาร ซึ่งทำให้การทำหน้าที่ไม่เป็นอิสระ ไม่กล้าหักหาญ เกรงว่าจะถูกตัดลดงบประมาณ   เพราะฉะนั้น ควรจะมีงบประมาณสำหรับองค์กรอิสระที่อิสระจริงๆไม่ต้องผ่านการอนุมัติของฝ่ายบริหาร   แต่สามารถถูกตรวจสอบและมีระเบียบการใช้เงินงบประมาณ เหมือนหน่วยงานรัฐทั่วไป เช่นงบประมาณที่เป็นสัดส่วนของกองทุน เช่น  กองทุน สสส .เหมือน ช่องทีวี TPBS

 

สรุป องค์กรอิสระไม่ควรยุบ แต่แก้ไขการสรรหา การให้งบประมาณ  การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาฯ   มีการตรวจสอบถ่วงดุลย์ คานอำนาจ   และประเมินผลงาน

5. เรื่อง ขึ้นค่าไฟฟ้า   ค่าโดยสาร เป็นธรรม??

วันที่ศุกร์ที่  4 พ.ค.  2555ณ. เวลา 12.00น. -17.00 น. ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

ข้อสรุปมีดังนี้

1. หน่วยงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีหน้าที่ดูแลกิจการ อย่าง กฟภ. ปตท. ไม่ให้รวมต้นทุนและแยกแยะต้นทุนแยกบัญชีงบประมาณ ก่อตั้งโดยคณะรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์โดยมีหน้าที่ดูแลกิจกาจที่ผูกขาดโดยธรรมชาติประชาชนไม่สามารถเลือกได้โดยเงินเดือนขององค์กรนี้ได้มาจากการเก็บ ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ซึ่งถ้าผู้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน1เมกะวัตต์ไม่จำเป็นต้องขอ

ข้อห้ามในการกำกับ ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550

มาตรา 3 กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมาย ว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะที่อยู่ในแปลงสำรวจหรือระหว่างแปลงสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกัน 

กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และกฎหมายองค์กรร่วมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

มาตรา 5 กิจการก๊าซธรรมชาติ หมายความว่า  การขนส่งก๊าซฯทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ  การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯจากของเหลวเป็นก๊าซ  การจัดหาและค้าส่งก๊าซ การค้าปลีกก๊าซฯผ่านระบบจำหน่ายก๊าซฯ   แต่ไม่รวมถึง การประกอบกิจการก๊าซฯ ในภาคขนส่ง

2   ค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ  (.ประสาท มีแต้ม ) คือ 

หนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งไฟฟ้า (รวมกำไรด้วย) เรียกว่า ค่าไฟฟ้าฐาน 

สอง ค่าเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (จากต่างประเทศซึ่งมีประมาณ 7% ของไฟฟ้าทั้งหมด) เรียกว่า ค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (Ft, Fuel adjustment time, เอฟที)

สาม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

              ค่าเอฟทีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.ที่เพิ่งตั้งขึ้นตาม พ...ประกอบกิจการพลังงาน 2550, กกพ. มี 7 คน ประธานมีเงินเดือนและค่ารับรองประมาณ 3 แสนบาท) เหตุผลที่อ้างในการมีค่าเอฟที ก็เพราะจะได้ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ทุก 4 เดือน ในปี 2554 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 3.17 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าเอฟทีเสีย 0.9581 บาท  (ถ้าเปิดเตารีดขนาด 1,000 วัตต์นานหนึ่งชั่วโมงจะใช้พลังงานหนึ่งหน่วย)

               เหตุผลที่ใช้ในการขอขึ้นค่าเอฟทีครั้งนี้คือ หนึ่ง สาเหตุหลักเกิดจากความเชื่อว่าน้ำมันเตาเป็นตัวแปรหลัก ในการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ (ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า 70% ของทั้งหมด) เมื่อน้ำมันดิบขึ้นราคา ก๊าซธรรมชาติก็ขึ้นตามไปด้วย สอง ราคาก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นจาก 292.65 เป็น 301.28 บาทต่อล้านบีทียู (เพิ่มขึ้น 8.63 บาท สาม น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นจาก 24.79 เป็น 25.87 บาทต่อลิตร (ไฟฟ้าไทยผลิตจากน้ำมันเตาเพียง 0.8%) สี่ น้ำมันดีเซลเพิ่มจาก 27.27 เป็น 28.19 บาทต่อลิตร (ผลิตจากน้ำมันดีเซลเพียง 0.02%) ห้า อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 30.92 บาทต่อดอลลาร์ (แข็งขึ้น 0.45 บาท) เท่าที่ผมทราบ

 

กกพ.ไม่ได้สงสัยหรือสืบค้นหาข้อมูลอะไรนอกจากพิจารณาตามที่เสนอมา ดูจากระยะเวลาที่พิจารณาก็ยืนยันได้

3                     สาเหตุหลักที่ทำค่า Ft เพิ่มขึ้น (ม.ค.-เม.ย. 55) เทียบกับรอบที่ผ่านมา (ก.ย.-ธ.ค. 54) เนื่องจากราคาค่าเชื้อเพลิงของ กฟผ.  เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเตา  จำนวน 2,400 ล้านบาท   ที่ใช้ทดแทน ก๊าซธรรมชาติที่ ปตท อ้างว่าท่อก๊าซรั่ว  ไม่สามารถส่งก๊าซให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ จึงต้องใช้น้ำมันเตา ที่มีต้นทุนสูงกว่าก๊าซ ผลิต กระแสไฟฟ้า   แต่ข้อเท็จจริง  กกพ .ไม่มีหลักฐานยืยยัน ว่าใช้น้ำมันเตา จริงหรือไม่     (ท่อก๊าซรั่ว :ควรให้บริษัทที่สร้างท่อก๊าซ ชดใช้ไม่ใช่ให้ประชาชนชนรับภาระแทน  )

4 การนำเงินค่าเอฟที ที่เรียกเก็บจากประชาชน ไปชดเชย พลังงานทดแทน Solar Farm ที่ แพงเกินไป และไม่โปร่งใส  มีการชดเชย หน่วยละ 6.50-8.50 บาท ต่อหน่วย  แต่มาผลักภาระให้ประชาชน

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นแบบมัดมือชก แถมมีเจ้าเดียวเป็นการผูกขาดตลาด ต่างประเทศสามารถ เลือกได้ว่าจะใช้ไฟของบริษัทใดๆที่ราคาถูกกว่าบริการดีกว่าได้   ประชาชนสามารถมีสิทธิเลือกได้ และปตท ผูกขาดในการส่งก๊าซที่เป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งรัฐไม่มีการวางแผนในระยะยาวในการหาต้นทุนในการผลิต ไฟฟ้าราคาถูกเช่นจากพลังงานน้ำที่ต้นทุนอยู่ที่บาทกว่า

6  สภาทนายความ สามารถช่วยเหลือคดีต่างๆในประเทศ แต่ไม่สามารถช่วยคดีต่างประเทศได้

         มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและทนายด้วยกัน  แต่ไม่เสนอตัว    

         ต้องมีประเด็นทางกฏหมาย ในเรื่องที่ประชาชนต้องแบกรับภาระอย่างไม่แหมะสม  แต่มีผู้ได้ประโยชน์  พอที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายได้

          เรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อ หากสื่อจงใจให้ข้อมูลด้านเดียว  หรือทำให้บิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชน ไม่รู้ข้อมูล ถือว่าผิดกฏหมาย   เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ไม่ให้ข้อมูลครบ ถ้วน 

         และเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ โดยต้องดูที่เนื้อหานั้นๆว่าจงใจให้ข้อมูลด้านเดียวจนเกิดความเข้าใจผิด สำคัญผิด หรือไม่   ถ้าจงใจให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ของผู้อื่น น่าจะเข้าข่าย และในสื่อสาธารณะมีกฎหมายควบคุมชัดเจนสามารถร้องเรียนและเอาผิดทางกฏหมายได้

         นายทุน ทำให้สื่อไม่สามมารถยืนเคียงข้างประชาชน

  7 ปตท.นั้นรวมทุกอย่างเป็นต้นทุนโดยอ้างว่าเป็นต้นทุนที่แท้จริงไม่ชี้แจงการขึ้นค่าไฟฟ้า และการได้ กำไรที่ เกินควร อำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เปรียบเสมือนทางผ่านไม่สามารถเข้าไปดูแลใน เรื่องต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงที่แท้จริงได้ โดยมีการห้ามไม่ให้ดูแลเรื่องพลังงานธรรมชาติ   แต่ให้ขึ้นกับกระทรวง พลังงานเท่านั้น นั่นก็คือขึ้นกับนักการเมืองเพียงคนเดียว แต่ ปตท. ให้การสนับสนุนทุกพรรคการเมือง ฉะนั้นไม่ว่าพรรคใด รมต.คนใดก็ขัดขืน ปตท.มิได้ จึงถือว่า ปตท.มีอำนาจเหนือ รัฐมนตรี เหนือรัฐบาล เหนือประเทศ 

            สำหรับก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย มีหลายหลุม ผูกขาดโดย ปตท.   ทางอ้อม เพราะท่อก๊าซที่เป็นทรัพย์สมบัติ ของประเทศ  ปตท ไม่ยอมส่งคืน และ ผู้ที่ได้ใช้ก๊าซรายแรกก็คือ โรงแยกก็าซปตท.โดยมีการแบ่งราคาก๊าซที่แท้จริงเป็น Pool1  ราคา 5-6บาท   ราคาก็าซที่เราใช้ pool2 ราคา  9 บาท โดยปตท.มีโรงไฟฟ้าที่ถือหุ้นเอง100%  เนื่องจากใช้การคิดแบบ ระยะทางใกล้กว่าในการลำเลียงจึงให้ใช้ในอัตราบริการ Pool1 ซึ่งกล่าวได้ว่า ปตท. เป็นอภิสิทธิ์ชน ใช้ก๊าซในราคาถูกแต่ประชาชนเป็นผู้ที่รับภาระค่า FT ขณะที่ ปตท. มีการซ่อมท่อได้มีการนำเข้าน้ำมัน 6,000 บาเรลต่อวัน คิดเป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท (ไม่มีหลักฐานใดที่กกพ จะหามายืนยันข้อเท็จจริง) แต่เงินจำนวนนี้กลับผลักภาระ ให้ประชาชนเป็นคนแบกรับ และ คณะกรรมการ กกพ.ยังไม่ ตรวจสอบและไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงว่ารั่วจริงหรือเพียงอ้างอิงตัวเลข    ซึ่งการที่ท่อก๊าซรั่ว ควรไปปรับคนที่รับเหมาสร้างท่อก๊าซ และราคาก๊าซใต้อ่าวไทยราคาถูกมาก แต่ลูกค้าที่ได้ใช้คือ ปตท. นำไปผลิตปิโตรเคมี และ เม็ดพลาสติก ก๊าซหุงต้ม  ปตท.ดึงเอาก๊าซธรรมชาติที่ควรจะให้ประชาชนใช้ 100 % ไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ เพื่อแสวงหากำไร

8 สิ่งที่ฝากให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแก้ไข คือแก้ไขบทบาทหน้าที่ในกฏหมาย ให้มีอำนาจหน้าที่ ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนมากขึ้นและบุคลากรที่จะขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควร หลากหลายกว่านี้ เช่นตัวแทนภาคประชาชน ที่ดุแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือเอ็นจีโอที่เคลื่อนไหว ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ปลดเกษียณจากการไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น เช่นอดีตข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน 

 9 การที่ กกพ สนับสนุนให้ปตท ใช้ท่อก๊าซที่เป็นสมบัติของประเทศตามคำสั่งศาล ไปแสวงหาประโยชน์ ถือว่า มีความผิด

10  ราคาไฟฟ้า แพงเกินจริงหรือไม่ เมื่อก่อน  ปี 2551 ราคาน้ำมันตลาดโลก 140 เหรียญต่อบาเรลล์ ราคาไฟฟ้า สองบาทกว่า  แต่วันนี้ ราคาน้ำมันตลาดโลก อยู่ที่ 110 เหรียญต่อบาเรลล์  ค่าไฟฟ้าร่วมสี่บาท ต่อหน่วย  ความเป็นธรรมต่อประชาชนเกิดขึ้นจริงหรือ

 ขอบคุณค่ะ

ข้อมูล  โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี คณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
กิจกรรม

สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com